2 wagons 30450 87-LSMODELS caltex-HO-1 OCEM citerne 17540xzhb41257-Modellismo ferroviario

2 wagons citerne OCEM caltex-HO-1 87-LSMODELS 30450